Stephanie Kim
Management Supervisor at R/GA
New York, 美国

Stephanie Kim Work